Thuis » Tweelingzielen » Tweelingzielen en Zielsverwanten.

Tweelingzielen en Zielsverwanten.


Zielsverwanten:

Met deze persoon heb je al een eerder leven gehad, je herkent elkaar vrijwel meteen.
Let wel, dat hoeft niet altijd met liefde, het kan ook een gevoel van afkeer zijn.
Je hebt al een leven samen gehad, er kunnen ook negatieve gevoelens zijn blijven zitten.
De reden dat je elkaar hier weer tegen komt omdat je samen toch hebt besloten om die les af te maken, die in een vorig leven is blijven liggen.

Tweelingzielen:

Twee zielen (mensen) die uit 1 gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden gedurende vele incarnaties.
Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars ontwikkelingsproces.
Theorie herkenning van de zielspartner kan pas plaatsvinden als beide helften zich voldoende ontwikkeld hebben.
Die herkenning of samensmelting is een heftige gebeurtenis, onomkeerbaar en voor eeuwig.
Erna helpen beiden zielen elkaar met hun verdere ontwikkeling en met het inlossen van karma.
Dit gaat, door de bundeling van krachten, in een versneld tempo.

Zodra er op aarde geen taken meer te verrichten zijn, hoeven de zielen niet meer te incarneren en komen ze uiteindelijk weer terug bij de oerbron.

Verschillen:

Er zijn twee opvallende verschillen over die herkenning, of versmelting met de wederhelft.B De vraag is dan wie de wederhelft is.
Is dit inderdaad een zielspartner in menselijke gedaante, die je ontmoet en waarmee die heftige herkenning plaatsvindt?
Of, is het het moment waarop bij ieder individu afzonderlijk de animus (mannelijk deel) en de anima (vrouwelijk deel) volledig in evenwicht met elkaar zijn gekomen.
Het moment, waarop je in alles vrede hebt met jezelf en je op aarde niets meer te leren hebt?
De meningen hierover zijn verdeeld.

Het begin:

Er is ooit een toestand geweest (voor ons bestaan op aarde) waarin alle zielen verenigd waren in een soort oerbron.
Deze oerbron is een toestand van gelukzaligheid, die ook omschreven wordt als nirvana, het Licht, oerenergie, God, e.d.
In deze toestand waren de zielen tweeslachting/androgyn (=zowel man als vrouw), dus compleet.
In deze fase was er alleen sprake van energie, dus niet van materie.
Ooit zijn zielsgroepen zich af gaan scheiden van deze oerbron. De oorzaak wordt of onduidelijk of niet omschreven.
Het heeft te maken met het niet leven naar de goddelijke kern en er daardoor steeds verder van verwijderd raken.

De scheiding:

Rondom de schepping van de aarde vond ook de splitsing van de zielen in een mannelijk en vrouwelijk deel plaats.
Volgens sommigen als straf vanwege de verwijdering van de oerbron. Volgens anderen als mogelijkheid tot groei.
De gelukzalige toestand van het nirvana is weg en de zielen houden een terugverlangen naar deze toestand in zich.
De mannelijke en vrouwelijke delen gaan gedurende vele levens hun eigen leven leiden en bouwen elk hun eigen karma op.
Door de scheiding van de wederhelft ontstaat er ook het (onbewuste) verlangen naar hereniging/eenwording.
Onbewust is er het weten dat die andere helft, het complement bestaat.

Ontmoeting/herkenning:

De kans dat je je tweelingziel ontmoet, is niet groot.
Ten eerste moeten beide zielen dan gelijktijdig geincarneerd zijn en ten tweede moeten beiden een gelijkwaardig niveau van zelfontwikkeling hebben bereikt.
Ze moeten emotioneel/geestelijk elk voldoende op eigen benen kunnen staan.
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen ze elkaar ontmoeten en ook herkennen.
Dat herkennen vindt plaats op zielsnivo en dat is een heftig moment.
Het wordt vaak omschreven in termen van liefde-op-het-eerste-gezicht.
In ieder geval een indrukwekkende gebeurtenis voor beiden.
Na die herkenning zijn de zielen weer verenigd en kunnen ze nooit meer gescheiden worden.
Het blijven nog wel elk verschillende individuen, maar op zielsnivo heeft er een versmelting plaatsgevonden.
Deze eenheid is voor hen ook voelbaar als ze mijlen van elkaar verwijderd zijn.B

De versmelting heeft tot gevolg dat ze bij hun ontwikkeling hun energieen gaan bundelen,
waardoor beider ontwikkeling zich in een versneld tempo voorzet (1 + 1 = 2+).

Tweelingzielen kunnen elkaar ook tegenkomen zonder dat die versmelting plaatsvindt.
Dan is een van beiden of beiden hier nog niet aan toe v.w.b. de ontwikkelingsgraad.
Afhankelijk van hoe de splitsing heeft plaats gevonden, kan zo'n relatie harmonieus verlopen (ze zijn dan a.h.w. gelijk aan elkaar),
of juist met heftige confrontaties.
Dan zijn ze elkaars complement; de een heeft die eigenschappen die de ander juist mist.
Ze vullen elkaar dan perfect aan. Het is dan aan hun of ze dit harmonieus op kunnen lossen, of dat er conflicten ontstaan.

Zielsverwanten.

Naast tweelingzielen bestaan er ook nog zielsverwanten. Dat zijn zielen uit dezelfde zielengroep.
Als je die tegenkomt, is er ook sprake van een sterke aantrekkingskracht.
De verwijdering van de oerbron heeft in stappen plaats gevonden.
Er scheidde zich eerst groepen zielen af, die zich steeds verder splitsten (zielsverwanten),
totdat er tweelingzielen overbleven die uiteindelijk ook nog gesplitst werden.
Groepszielen incarneren vaak tegelijk om elkaar op aarde te kunnen helpen.
Er zijn er ook meerdere van, terwijl er maar 1 tweelingziel bestaat.

Maak een Gratis Website met JouwWeb